अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प तरतुद 2016 ते 17 प्रशासक खर्च

अ)
विभागीय कार्यालयाचे नाव तरतुद
योजना (in Rs.) योजनेंतर (in Rs.)
1. संचालक वै.शि.व संशोधन,मुबंई 22,77,45,79,000/- 137,12,96,000/-
2. संचालक आयुष, मुबंई
3. आयुक्त, अन्न व औषध
ब)
बांधकाम तरतुद तरतूद
  योजना (in Rs.) योजनेंतर (in Rs.)
1.संचालक वै शि़क्षण ----------- 60,00,000/- (मोठ योगदान)
2. संचालक वै शि़क्षण ---------- 70,05,000/-
3. वैद्यकीय महाविदयालय आणि रुग्णालय ----------- 100,00,00,000/-
4. दंत महाविदयालय ----------- 50,00,000/-
5. संचालक आयुष ------------ 3,00,00,000/-
6. संचालक आयुष ------------- 50,00,000/-(लहान योगदान)
7. आयुक्त, अन्न व औषध ---------------- 5,00,00,000/-(सील योगदान)
8 आयुक्त, अन्न व औषध ------------- 4,00,00,000/- 17 FC
    12,510,50,000/-