कायदे आणि नियम

अनु. क्र.विषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकारडाऊनलोड
1 Homeopathy Act 1960 12 कायदे आणि नियम 04/11/2016 0.11 Download
2 Dentists Act 1948 कायदे आणि नियम 04/11/2016 1.25 Download
3 MMP Act 1961 कायदे आणि नियम 04/11/2016 3.65 Download
4 MMC Act 1965 कायदे आणि नियम 04/11/2016 8.00 Download
5 Transplantation of Human Organs ACT, 1994 कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.04 Download
6 मुंबई होमीयोपॅथीक वैधक व्यवसायी अधिनियम, १९५९ कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.15 Download
7 महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम, १९६१ कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.28 Download
8 महाराष्ट्र राज्य व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार परिषद अधिनियम, 2002 कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.36 Download
9 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.10 Download
10 Pharmacy Act 1948 कायदे आणि नियम 19/10/2016 0.09 Download
12