डाउनलोड

अनु. क्र.विषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकारडाऊनलोड
1 केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (b) (v) नमुना (अ) कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम डाउनलोड 29/07/2017 0.14 Download
2 केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (ब) मधील 17 बाबींवरील माहिती डाउनलोड 29/07/2017 0.00 Download
3 Organ Donar Form डाउनलोड 24/11/2016 0.40 Download