DMER

प्रस्तावना

अधिक

मिशन

अधिक

व्हिजन

अधिक

कार्य व उद्देश

अधिक

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली असणारी शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व संलग्नीत रुग्णालये

अधिक

संचालनायातील अधिका-यांची नावे व संपर्कासाठी पत्ता खालीलप्रमाणे

अधिक

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005. माहिती तथा अपिलीय अधिका-यांचे नाव

अधिक