महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद

परिचय

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद ही महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेली स्वायत्त संस्था आहे. सदरहू परिषदेचे कामकाज हे औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र शासनाने घटित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 नुसार चालते. महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद ही दिनांक 01.09.1964 रोजी अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी बॉम्बे स्टेट फार्मसी ट्रिब्युनल व बॉम्बे स्टेट फार्मसी कौन्सिल हे अस्तित्वात होते. सध्या महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेचे कार्यालय हे मुलुंड, मुंबई, येथे आहे.

पत्ता व संपर्क तपशील

राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग,
मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400 080
दूरध्वनी क्र. 25684291/25684418
ईमेल: mspcindia@gmail.com

कार्य व उद्दिष्ट

उद्दिष्ट

औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 मध्ये दिलेल्या कारणांनुसार व माहराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 नुसार महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद ही राज्यात औषध विषयक पेशा व व्यवसाय यांचे विनियमन करणारी व फार्मासिस्टचा व्यवसायिक दर्जा वृध्दिंगत करणारी स्वायत्त संस्था आहे.

कार्य

  1. औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 च्या कलम 32(2) अंतर्गत तरतूदींची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पंजीकरण देणे व पंजीकरण दाखला प्रदान करणे हे या परिषदेचे प्रमुख कार्य आहे.
  2. राज्यातील नोंदणीकृत फार्मासिस्टची नोंदवही अद्यावत ठेवणे.
  3. औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 च्या कलम 42 अंतर्गत फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी न झालेल्या व्यक्तीने औषध देण्यासंदर्भातील कलमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात फार्मसी निरीक्षकांची नियुक्ती करणे.
  4. रजिस्टर्ड फार्मासिस्टकडून व्यावसायिक गैरवर्तन झाल्यास औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 च्या कलम 36 अंतर्गत त्याचे नाव नोंदवहीतून काढण्याचे अधिकार परिषदेस आहेत. त्यासंदर्भातील कार्यवाही परिषद नियमानुसार करणे.
  5. औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 नुसार मतदार यादी तयार करणे व महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीने व मार्गदर्शनानुसार महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या निवडणूकीची कार्यवाही करणे.
  6. तद्अनुषंगिक इतर कार्ये.

संकेतस्थळाचा तपशील

www.mspcindia.org