महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन

परिचय

महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, मुंबई ही परिषद महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, 1960 व सी.सी. आय. एम. 1970 मधील मान्यताप्राप्त आयुर्वेद (बी.ए.एम.एस.) व युनानी (बी.यु.एम.एस.) अर्हताधारकांना नोंदणी देण्याचे काम करते.

पत्ता व संपर्क तपशील

231, कॉमिसरीएट बिल्डींग,
3रा मजला, डीबीएस बॅकेजवळ,
दादाभाई नौरोजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 001.
दूरध्वनी क्र. 022 22618261/ 22618262

कार्य व उद्दिष्ट

आयुर्वेदीय व युनानी वैद्यक पध्दतींच्या अभ्यासास उत्तेजन देण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील आयुर्वेदीय व युनानी वैद्यक व्यवसायींच्या अर्हतांचे विनियमन करणे व त्यांच्या नोंदणी करणे यासाठी तरतूद करणे आणि सर्व साधारणपणे वैद्यक व्यवसायींच्या संबंधात विवक्षित तरतूदी करणे याबाबत आणि तसेच या प्रयोजनासाठी त्यांच्याशी संबंधित कायदे एकत्रित करुन त्यात सुधारण करणे.

संकेतस्थळाचा तपशील:

संकेतस्थळ:www.mcimindia.org.in
इमेल: mcimindia@gmail.com, mahacim.mumbai@gmail.com