मागे

संस्था अध्यापक वर्ग

कार्यालयाचे नाव: महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य्‍ा संस्था, पुणे
अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालयीन पत्ता दुरध्वनी क्रमांक
1 डॉ. अजय चंदनवाले संचालक-प्राध्यापक महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
2 डॉ. कृष्णा कदम मनोविकृती चिकित्सक वर्ग-1 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
3 श्वेता झा अग्रवाल अधिव्याख्याता क्लिनिकल सायकॉलॉजी महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
4 दिपीका पाटील अधिव्याख्याता क्लिनिकल सायकॉलॉजी महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
5 सुरेशकुमार शर्मा अधिव्याख्याता सायकॅट्रीक नर्सिंग महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
6 लिजी जिजू चाको अधिव्याख्याता सायकॅट्रीक नर्सिंग महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
7 पवार श्रीकांत शिवाजी अधिव्याख्याता मनोविकृती सामाजिक कार्य महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
8 नरेंद्र साळे मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
9 मनाली कॉक्ट्रक्टर समोपदेष्टा महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331
10 बादल वाकोडे समोपदेष्टा महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 02026127331