माहितीचा अधिकार

जन माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या नुसार विभागात नियुक्त केलेले प्रथम अपिलीय अधिकारी / जनमाहिती अधिकारी / सहायक जनमाहिती अधिकारी याबाबतचा तपशील

अ.क्र. कार्यालयाचे नाव सहायक जन माहिती अधिकारी जन माहिती अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी
1 औषधे-1 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. वि.ग.शिंदे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री.शिवाजीराव पाटणकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहसचिव
2 औषधे-2 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. रविंद्र भोसले, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री.शिवाजीराव पाटणकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहसचिव
3 वैसेवा-1 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्रीमती संजना खोपडे, जन माहिती अधिकारी तथा अ.स. श्री. संजय कमलाकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
4 वैसेवा-2 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. दि.शं. किनगे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. संजय कमलाकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
5 वैसेवा-3 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री रा.वि.कुडले, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. संजय कमलाकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
6 वैसेवा-4 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्रीमती निर्मला गोफणे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. संजय कमलाकर, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
7 प्रशासन-1 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री अ.मु.डहाळे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री.रा.वि.कुलकर्णी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
8 प्रशासन-2 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री य.टे.पाडवी, जन माहिती अधिकारी तथा अ.स. श्री.रा.वि.कुलकर्णी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
9 अलेप संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. सु.ब.पाटील, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री.रा.वि.कुलकर्णी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
10 लेखा व दक्षता संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. र.सी.गुरव, जन माहिती अधिकारी तथा लेखाधिकारी श्री.रा.वि.कुलकर्णी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
11 अधिनियम संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. स्वप्नील बोरसे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री.रा.वि.कुलकर्णी, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
12 शिक्षण-1 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. सासूलकर, जन माहिती अधिकारी तथा अवर सचिव श्रीमती अंजली अंभिरे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
13 शिक्षण-2 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. पराग वाकडे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्रीमती अंजली अंभिरे, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
14 आस्थापना (खुद्द) संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. य.टे.पाडवी, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. सदाशिव बेनके, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
15 आयुर्वेद-1 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा घाटे, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. सदाशिव बेनके, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
16 आयुर्वेद-2 संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री. मनोज जाधव, जन माहिती अधिकारी तथा अवर सचिव श्री. सदाशिव बेनके, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
17 समन्वय संबंधित कार्यासनाचे सहायक कक्ष अधिकारी श्री.दि.गो.फड, जन माहिती अधिकारी तथा क.अ. श्री. सदाशिव बेनके, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव
18 परिचर्या श्री कुमार कटयारमल, सहायक जन माहिती अधिकारी रिक्त श्री. सदाशिव बेनके, प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपसचिव