मागे

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील

विभागाचे नांव अन्न व औषध प्रशासन म’ रा’
अ.क अधिका-यांचे नांव हुद्दा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक
1. डॉ. हर्षदिप कांबळे आयुक्त अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341.बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई -400 051 +91-022-26590548 +91-022-26592363-65 +91-022-26591959 (Fax) comm.fda-mah@nic.in
2 श्री. हरीश्‍ा बैजल सह आयुक्त दक्षता अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400 051 +91-022-26592686 jcvig.fda.mah@nic.in
3 श्री. ओ.शो.साधवानी सह आयुक्त मुख्यालय अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400 051
+91-022-26591463 stenojchq@gmail.com
Jchq.fda-mah@nic.in
4 श्री. ओ.शो.साधवानी अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त विधी अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई -400 051 +91-022-26592975 stenojchq@gmail.com
5 श्री.सी.डी.साळंखे अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त अन्न अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -400 051 +91-022-26592207 Jcfoodhq14@gmail.com
6 श्री. सु.ग.अन्नपुरे (अन्न) श्री.बा.र.मासळ, ( औषध) सह आयुक्त (बहन्मुंबई विभाग) मुंबई अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. दुसरा मजला सर्व्हे नं.341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई -400 051 +91-022-26591249 jcfoodgm@gmail.com +91-022-26590686 jcgm.fda.mah@nic.in
7 श्री. एस. आर.केकरे (अन्न) श्री.मो.गो.केकतपुरे (औषध) अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त (नागपूर विभाग) नागपूर अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. नवीन प्रशासकिय इमारत, क्र.2,5 वा मजला, जिल्हा परिषद समोर जुने सचिवालय परिसर, सिव्हील लाईन, नागपूर-440001 +91-0712 2564347/ 2562204 +91-0712-2555120 (fax) jcnagpur.fda-mah@nic.in
8 श्री.दा.रा.गहाणे , ( औषध) श्री.एम.एस.देशपंडे (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त भंडारा जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. एल.आय.सी.ऑफीस जवळ, भंडारा-441 904
+91-07184-252461 +91-07184-255576 acbhan.fda-mah@nic.in
9 श्री.जे.आर.वाणे (अन्न) श्री. व्ही . आर . रवी ( औषध) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त वर्धा जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. राधाकष्ण भवन, सुदामपुरी, आरती टॉकीज जवळ, वर्धा -442001 +91-07152-243978 acwardha.fda-mah@nic.in
10 श्री. के.टी.मोरे ( औषध) श्री.एम.सी.पवार (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त चंद्रपूर जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. खोली क्रमांक 21 व 22, दुसरा मजला, नवीन प्रशासकिय भवन, चंद्रपूर-441401
+91-07152-255612 acchan.fda-mah@nic.in
11 श्री. व्ही. एन.कारंडे ( औषध) श्री.एम.सी.पवार (अन्न) सहायक आयुक्त गडचिरोली जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. युनिट नं.2, ब्लॉक 2 कॉम्प्लेक्स, गडचिरोली-442605 +91-07132- 222311/222612 acgad.fda-mah@nic.in
12 श्री. सी.आर.केकरे (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार श्री.पी.एन. शेंडे ( औषध) अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त (अमरावती विभाग) अमरावती अन्न आणि औषध प्रशासन, जवादे आवार, मालटेकडी रोड, एस.टी. स्टॅण्ड जवळ, म.रा.अमरावती-444602
+91-0721 2663273/2665891/ 2665892 +91-0721-2553590 (fax) jcamr.fda-mah@nic.in
13 श्री. ङि ए.जोशी ( औषध) श्री.एस.एम.कोलते (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त बुलडाणा जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. प्रशासकिय इमारत हॉल क्र. 03(अ), बस स्थानका समोर, बुलडाणा-443001 +91-07262-242415 acbuld.fda-mah@nic.in
14 श्री.आर.एल.पाटील ( औषध) श्री.एस.एम.कोलते (अन्न) सहायक आयुक्त अकोला जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. आकाशवाणी रोड, सिव्हील लाईन, अकोला-444001 +91-0724-2420277/2425713 acakola.fda-mah@nic.in
15 श्री. पी.एच.रा}त ( औषध) अति कार्यभार श्री. जे. आर. वाणे (अन्न) सहायक आयुक्त यवतमाळ जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म. रा. केमिस्ट भवन, तळ मजला, प्लॉट नं.63, वार्ड क्र.38 शिवाजी पार्क समोर, शिवाजी नगर, यवतमाळ-445001 +91-07232-244477 acyeo.fda-mah@nic.in
16 श्री.एस.एस.देशमुख (अन्न) सह आयुक्त (कोकण विभाग ) ठाणे अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. वरदान, एमआयडिसी इमारत गाळा क्र.1 ते 5, 7, 10 ते 12 जुने पासपोर्ट कार्यालयाच्या खाली, रोड क्र. 16, वागळे इस्टेट ठाणे-400604 +91-022- 25820510/25804574 +91-022-25823189(fax)jcthane.fda-mah@nic.in foodkdthane@gmail.com
श्री. व्ही. तु. पौनिकर ( औषध) अतिरिक्त कार्यभार अन्न आणि औषध प्रशासन म. राज्य. राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार, 4 था मजला, रोड क्र. 33, वागळे इस्टेट, ठाणे-400604 +91-022-25811988/25821245 +91-022-25823189(fax) jcthane.fda-mah@nic.in
17 श्री.एस.आर.साळुंखे ( औषध) श्री. डी.एस.दांगट (अन्न) सहायक आयुक्त . रायगड जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. श्रीयश प्लाझा 2 रा मजला, पेण-धरमतर रोड, ता. पेण, जि . रायगड-402107

+91 –02143 -252084/254678

acrai.fda-mah@nic.in

18 श्री. रा.ए.भिलारे ( औषध) श्री. पी. आर.सिंगरवाड (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त रत्नागिरी जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, महाराष्ट्र जिवण प्राधिकरण नागरी व ग्रामिण योजना विभाग बिल्डींग, जलभवन, 1 ला मजला, साळवी स्टॉप रत्नागिरी – 415639 + 91 –02352 -222456/220897 Acrat.fda-mah@nic.in
19 श्रीमती पी.एस.अय्य्‍ार ( औषध) श्री.एस.ए.चौगुले (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त सिंधुदूर्ग- जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.रा. प्रशासकिय इमारत ब्लॉक अ तळ मजला, ओरस – बुद्रुक, सिंधुदूर्ग- + 91 –02362-228881 acsind.fda-mah@nic.in
20 श्री. उ.श.वंजारी (अन्न) श्री. बि.पी.पाटील (औषध) अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त, (नाशिक विभाग) नाशिक अन्न आणि औषध प्रशासन , कक्ष क्र. 21 व 23 उद्योग भवन , त्रंबकेश्वर रोड, नाशिक-422007 + 91- 0253 - 2351201/2351202 /2351203 + 91 –0253 -2351204(fax) jcnasik.fda-mah@nic.in
21 श्री. व.तु.जाधव ( औषध) श्री. एम.डी.शहा (अन्न) सहायक आयुक्त, जळगांव जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, डॉ. आंबेडकर मार्केट, 1 ला मजला, जळगांव-425001.
+ 91 –0257- 2217476 + 91 –0257- 2235787 Fax acjalg.fda-mah@nic.in
22 श्री. आर.पी.थेटे ( औषध) श्री. एल.ए.दरांडे (अन्न) सहायक आयुक्त, धुळे. जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, प्रतिशाम बिल्डींग, स्टेशन रोड, धुळे-424001 + 91 –0256- 2234624 acdhule.fda-mahHYPERLINK "mailto:acdhule.fda-mah@nic.in"@nic.in
23 श्री. ए.एम.कातकडे ( औषध) श्री.बी.एम.ठाकूर (अन्न) सहायक आयुक्त, अहमदनगर जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, प्लॉट नं 19/1, क प्रगती श्री. सिध्दीविनायक कॉलनी, सावेडी, अहमदनगर-414001
+ 91 – 0241- 2430243 acngr.fda-mah@nic.in
24 श्री. एस.एस. देसाई (अन्न) सह आयुक्त, (पुणे विभाग) पुणे अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, सर्व्हे नं. 152 +153, सीएसपी 995 +996, 5 वा मजला, औंध, पुणे 411007 + 91 –020 -24470276/ 24467259
+ 91 –020 - 24477555 (fax) jcpune.fda-mah@nic.in
श्री.व्ही.ए.जावडेकर ( औषध) अतिरिक्त कार्यभार अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, लकी बिल्डींग, 791/92, नवीन गुरूवार पेठ, पुणे-431203 + 91 –020 -24470276
+ 91 –020 - 24477555 (fax) jcpune.fda-mah@nic.in
25 श्री.एस.एम.साक्रीकर( औषध) श्री. एस.बी.कोडगिरे (अन्न) सहायक आयुक्त, सांगली जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, नवीन प्रशासकिय बिल्डींग, 1 ला मजला, विजय नगर, सांगली-416416
+ 91 –0233 -2672201/2672202 acsang.fda-mah@nic.in
26 श्री.ए.एम.खडतरे ( औषध) श्री.एस.बी.नारागुडे (अन्न) सहायक आयुक्त, सोलापूर जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, प्रशासकिय इमारत, अ ब्लॉक, 2 रा मजला, जिल्ळाधिकारी कंपाऊंड, सोलापूर -413003 + 91 –0217 -2726572
+ 91 –0217 -2721410 acsol.fda-mah@nic.in
27 श्री. एस.बी.पाटील (औषध) अतिरिक्त कार्यभार श्री.आर.सी.$णवाल (अन्न) सहायक आयुक्त, सातारा जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, 1 ला मजला, शिवाजी नगर हौ. सोसायटी, सदर बाझार, सातारा-415001 + 91 – 0216 -2231685 acsatara.fda-mah@nic.in
28 श्रीमती एम.एस.जवंजाळ पाटील ( औषध) श्री. एस.ए.चौगुले, (अन्न) सहायक आयुक्त, कोल्हापूर जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, रघुकूल सिटी, सर्वे नं. 852/2, बी-वार्ड सुभाष रोड, कोल्हापूर-416001 + 91 –0231- 2641091/2640753 ackol.fda-mah@nic.in
29 श्री.सी.बी.पवार (अन्न) श्री.आ.तु.निखाडे (औषध) अतिरिक्त कार्यभार सह आयुक्त, (औरंगाबाद विभाग) औरंगाबाद अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, औरंगाबाद नाथ मार्केट , 2 रा मजला, औरंगपूरा, औरंगाबाद-431001 +91-0240-2346810/2331526 +91-0240-2336122 (fax) jcaur.fda-mah@nic.in
30 श्री.डी.के.जगताप ( औषध) श्री.ए.जी.देशपांडे, (अन्न) सहायक आयुक्त, जालना जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, प्लॉट नं. पी-08, हॉटेल विकास लॉज, 1 ला मजला, अतिरिक्त एमआयडीसी एरिया जालना-औरंगाबाद रोड, जालना-431203 + 91 – 02482 – 230731/231815 acjalna.fda-mah@nic.in
31 श्री.के.आर.जयपुरकर, (अन्न) श्री.ए.टी.निखाडे ( औषध) सहायक आयुक्त, परभणी जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, शिवसाई अपार्टमेंट ब्लॉक नं. 2, सर्वे नं. 276, ममता कॉलनी, कारेगांव रोड, परभणी-431401
+ 91 – 02452-220218 acparb.fda-mah@nic.in
32 श्री.पी.व्ही.पवार( औषध) श्री. टी.सी.बोराळकर (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त, लातूर जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत दक्षीणेकडील, 2 रा मजला, शिवाजी चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, लातूर-414512 + 91 – 02382- 243708 aclatur.fda-mah@nic.in
33 श्री. पी.डी.यासतवार ( औषध) श्री. पी.डी.गळाकाटु (अन्न) सहायक आयुक्त, नांदेड जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, सप्तगिरी 2 रा मजला, श्रीनगर वर्कशॉप रोड, नांदेड-431602
+ 91 – 02462- 250188/251360 acnan.fda-mah@nic.in
34 श्री.ङि के.जगताप (औषध) अतिरिक्त कार्यभार श्री.के.आर.जयपुरकर (अन्न) अतिरिक्त कार्यभार सहायक आयुक्त, बीड जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, शाहूनगरी, शाहू बॅकेजवळ, बीड-431122 + 91 – 02442- 222336/229236 acbeed.fda-mah@nic.in
35 श्री.सं.श.काळे ( औषध) श्री.टी.सी.बोराळकर, (अन्न) सहायक आयुक्त, उस्मानाबाद जिल्हा अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य, मा. व . चव्हाण यांचा बंगला, अग्नीशामक कार्यालयासमोर, उस्मानाबाद-413501 + 91 – 02472- 222606/221607 acusm.fda-mah@nic.in
36 डॉ. रा.ना.तिरपुडे अति.कार्यभार सहायक संचालक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई, अन्न आणि औषध प्रशासन तळ मजला सर्व्हे नं. 341, बांद्रा कुर्ला संकुल, रिझर्व्ह बॅकेसमोर, वांद्रे ( पूर्व), मुंबई -400 051 +91-022-6590992 +91-022-26592362-65 addclmum.fda-mah@nic.in
37 श्री. डी.पी. आवशंक, अति.कार्यभार सहायक संचालक, औषध नियंत्रण प्रयोगशळा, औरंगाबाद . औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, औरंगाबाद, अन्न आणि औषध प्रशासन म.राज्य 3 रा मजला, औरंगाबाद नाथ मार्केट, औरंगपूरा, औरंगाबाद-431001 +91-0240-2331526/2360015 91-0240-2336122 (fax) addclaurg.fda-mah@nic.in
38 श्री. एस.ए.चांदुरकर अति.कार्यभार औषध/अन्न प्रयोगशळा, नागपूर मौजे, बाबुलखेडा, प्लॉट नं ई 1 ते 3, श्रीनाथ साई नगर, माने वाडा, रिंग रोड, नागपूर +91-0712- 2564347/2562204Jcnagpur_fda@maharashtra.gov.in