मागे

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई या संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली असणारी शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व संलग्नीत रुग्णालये

अ.क्र. विभागाचे नाव
1 संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई
2 शा.वै.महाविद्यालय,नागपूर
3 शा.वै.म व रुग्णालय,नागपूर
4 इ्ं.गां.शा.वै.महाविद्यालय,नागपूर
5 मेयो सर्वोपचार रुग्णालय,नागपूर
6 शा.दंत म व रुग्णालय,नागपूर
7 शा.वै. म.व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर
8 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान केंद नागपूर
9 आरोग्य पथक, सावनेर, नागपूर
10 शा.वै.महाविद्यालय, गोंदिया
11 शा.वै.महाविद्यालय, चंद्रपूर
12 शा.वै.महाविद्यालय, अकोला
13 शा.वै.म व रुग्णालय, अकोला
14 शा.वै.महाविद्यालय,यवतमाळ
15 शा.वै.म व रुग्णालय,यवतमाळ
16 जिल्हा "स्त्रि" रुग्णालय, यवतमाळ
17 शा.वै.महाविद्यालय,औरंगाबाद
18 शा.वै.म व रुग्णालय,औरंगाबाद
19 शा. दंत म व रुग्णालय,औरंगाबाद
20 आरोग्य पथक , पैठण
21 कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद
22 शा.वै.महाविद्यालय, नांदेड
23 शा.वै.म व रुग्णालय,नांदेड
24 शा.वै.महाविद्यालय, लातूर
25 शा.वै.म व रुग्णालय, लातूर
26 शा.वै.महाविद्यालय, अंबाजोगाई
27 शा.वै.म व रुग्णालय, अंबाजोगाई
28 ग्रॅन्ट शा.वै.महाविद्यालय, मुंबई
29 सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई
30 गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई
31 सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई
32 कामा व आल्बेस रुग्णालय, मुंबई
33 नागरी स्वास्थ्य्‍ केंद्र , वांद्रे , मुंबई
34 परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई
35 शा. दंत म व रुग्णालय, मुंबई
36 आरोग्य पथक, पालघर,
37 शा.वै.महाविद्यालय ,धुळे
38 शा.वै.म व रुग्णालय, धुळे
39 शा.वै.महाविद्यालय, पुणे
40 ससून सवौपचार रुग्णालय, पुणे
41 आरोग्य पथक , शिरुर, पुणे
42 शा.वै.महाविद्यालय, मिरज
43 शा.वै.म व रुग्णालय, मिरज
44 शा.वै.म व रुग्णालय, सांगली
45 आरोग्य पथक ,तासंगाव , सांगली
46 शा.वै.महाविद्यालय, कोल्हापूर
47 शा.वै.म व रुग्णालय, कोल्हापूर
48 शा.वै.महाविद्यालय, सोलापूर
49 शा.वै.म व रुग्णालय, सोलापूर