मागे

आयुष संचालनालय, उपसंचालक होमिओपॅथी व सहाय्य्क संचालक आयुर्वेद - अधिकाऱ्यांची माहिती

आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

अ क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क
१) प्रा. कुलदीप राज कोहली, (एम. डी. आयू., पी. एच. डी) संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दुरध्वनी क्रमांक : +9122-22622247
फॅक्स क्रमांक : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in
2) श्री. स. बा. चौधरी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दुरध्वनी क्रमांक : +9122-22622247
फॅक्स क्रमांक : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in
3) वैद्या श्रध्दा सुडे सहाय्य्क संचालक आयुर्वेद, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दुरध्वनी क्रमांक : +9122-22622247
फॅक्स क्रमांक : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in
४) श्रीम. रीता उंबरजे-गस्ती लेखा अधिकारी, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य दुरध्वनी क्रमांक : +9122-22622247
फॅक्स क्रमांक : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in

शासकीय होमिओपॅथीक रुग्णालय, विलेपार्ले(पुर्व), मुंबई

अ क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क
१) डॉ. गोविंद प्र. तितर, (एम. डी. होमिओपॅथी) उपसंचालक, होमिओपॅथी, महाराष्ट्र राज्य दुरध्वनी क्रमांक : +9122-२६२०११२७
फॅक्स क्रमांक : +9122-२६२०११२७
ई-मेल : ghhparle@yahoo.in

सहाय्यक संचालक आयुर्वेद नवी मुंबई, पुणे, नागपूर

अ क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क
१) वैद्य व्यंकट धर्माधिकारी सहाय्यक संचालक आयुर्वेद नवी मुंबई दुरध्वनी क्रमांक : +9122-२७५७६८६१
फॅक्स क्रमांक : +9122-२७५७६८६१
ई-मेल: adamumbai519@gmail.com
2) श्रीम. सरीता प्र गायकवाड सहाय्यक संचालक आयुर्वेद पुणे दुरध्वनी क्रमांक : +9120-२६१२४९५१
फॅक्स क्रमांक : +9120-२६१२४९५१
ई-मेल: adapune1@gmail.com
3) वैद्य सु. द लोणे सहाय्यक संचालक आयुर्वेद नागपूर दुरध्वनी क्रमांक : +9172-2530246
फॅक्स क्रमांक : +9172-2530246
ई-मेल: ada_ngp@rediffmail.com

माहीतीचा अधिकार अधिनियम 2005, सक्षम प्राधिकारी

अ क्र दर्जा पदनाम अधिकाऱ्याचे नाव संपर्क
१) राज्य जन माहीती अधिकारी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य श्री. स. बा. चौधरी दुरध्वनी क्र. : +9122-22622247
फॅक्स क्र. : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in
2) अपिलीय अधिकारी संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य प्रा. कुलदीप राज कोहली, (एम. डी. आयू., पी. एच. डी) दुरध्वनी क्र. : +9122-22622247
फॅक्स क्र. : +9122-22626007
ई-मेल : dir.ayush-mah@gov.in