मागे

मिशन

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरिकांना समग्र आरोग्य सेवा देण्याकरीता आयूष चिकीत्सा पध्दतींना अग्रणी जीवन पध्दती व चिकीत्सा पध्दती म्हणून प्रस्थापित करणे.