विभागाची संपर्क माहिती

विभागातील कार्यरत अधिकाऱ्यांचा तपशील

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, 9वा मजला, नवीन मंत्रालय, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालयाचे आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई–400 001.
फॅक्स क्रमांक–022-22626420/ 22627372

अ.क्र.
(1)
अधिकाऱ्याचे नाव
(2)
पदनाम
(3)
कार्यालयाचा पत्ता
(4)
संपर्क करण्यासाठी दूरध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्रमांक
(5)
1. डॉ. संजय मुखर्जी मा. सचिव वरीलप्रमाणे 022-22622179 022-22617410
  श्रीमती गांधी
श्रीमती तिवारी
मा. अ.मु.स. यांचे स्वीय सहायक वरीलप्रमाणे 9619275479
9869373412
2. श्री. शिवाजीराव पाटणकर सह-सचिव (अन्न व औषध) वरीलप्रमाणे 022-22617414 09892183460
3. श्री. संजय कमलाकर उपसचिव (वैसेवा) वरीलप्रमाणे 022-22617414 09967967000
4. श्री. रा.वि. कुलकर्णी उपसचिव (प्रशासन-1/2, लेखा व दक्षता, अलेप, अधिनियम) वरीलप्रमाणे 022-22617325 09967014426
5. श्रीमती अंभिरे उपसचिव (शिक्षण-1/2) वरीलप्रमाणे 022-22617430 09869627277
6. श्री. सदाशिव बेनके उपसचिव (आस्थापना (खुद्द), आयुर्वेद-1/2, समन्वय, परिचर्या) वरीलप्रमाणे 022-22617340 09967838299
7. रिक्त सह/उप/अवर सचिव (विधी) वरीलप्रमाणे  
8. श्रीमती संजना खोपडे अवर सचिव (वैसेवा-1) वरीलप्रमाणे 022-22617346 09892774962
9. श्री. दि.शं. किनगे कक्ष अधिकारी (वैसेवा-2) वरीलप्रमाणे 09892774962
10. श्री. रा.वि. कुडले कक्ष अधिकारी (वैसेवा-3) वरीलप्रमाणे 09594235500
11. श्रीमती निर्मला गोफणे कक्ष अधिकारी (वैसेवा-4) वरीलप्रमाणे 09702288272
12. श्री. सासुलकर अवर सचिव (शिक्षण-1) वरीलप्रमाणे 09967329838
13. श्री. पराग वाकडे कक्ष अधिकारी (शिक्षण-2) वरीलप्रमाणे 09892705890
14. श्री. सु.ब. पाटील कक्ष अधिकारी (अलेप) वरीलप्रमाणे 09869630980
15. श्री. वि.ग. शिंदे कक्ष अधिकारी (औषध-1) वरीलप्रमाणे 09869119587
16. श्री. रविंद्र भोसले कक्ष अधिकारी (औषध-2) वरीलप्रमाणे 09967837249
17. श्री. अ.मु. डहाळे कक्ष अधिकारी (प्रशासन-1) वरीलप्रमाणे 09869972625
18. श्री. य.टे. पाडवी अवर सचिव (प्रशासन-2) वरीलप्रमाणे 09819437389
19. श्री. स्वप्नील बोरसे कक्ष अधिकारी (अधिनियम) वरीलप्रमाणे 09833603953
20. श्री. र.सि. गुरव लेखाधिकारी (लेखा व दक्षता) वरीलप्रमाणे 09869282825
21. श्री. य.टे. पाडवी अवर सचिव (आस्थापना खुद्द) वरीलप्रमाणे 022-22626512 09819437389
22. रिक्त अवर सचिव (परिचर्या) वरीलप्रमाणे तात्पुरती सेवा श्री. सोरटे 09869345654
23. श्रीमती प्रज्ञा घाटे कक्ष अधिकारी (आयुर्वेद-1) वरीलप्रमाणे 022-22617353 09833263136
24. श्री. मनोज जाधव अवर सचिव (आयुर्वेद-2) वरीलप्रमाणे 09892729937
25. श्री. दि.गो. फड कक्ष अधिकारी (समन्वय) वरीलप्रमाणे 09819664895
26. श्री. संभाजी बोडखे नोंदणी शाखा प्रमुख वरीलप्रमाणे 09969145635
27. श्रीमती शुभदा मुळेकर रोखशाखापाल वरीलप्रमाणे 09867715674