मागे

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील

1 विभागाचे नाव सामान्य प्रशासन विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. जगदीश व्ही. कुलकर्णी सहाय्यक व्यवस्थापक आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129346
2 श्री. दत्तात्रय वाय्. म्हात्रे कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 238
3 श्री. प्रशांत व्ही. मटकर कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 273
4 श्री. सचिनदेव डबल्यू. बोरकर उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 273
5 श्री. महेश एम्.लाहिगुडे आस्थापना अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 248
6 श्री. सुशिल व्ही. ढेंगळे कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 273
         
2 विभागाचे नाव लेखा विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. एस. एस. त्रिंबककर व्यवस्थापक (लेखा) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24162963
2 श्रीमती. शिल्पा पी. शर्मा वरिष्ठ अधिका-यांचे स्वीय सचिव आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 307
3 श्रीमती. छाया एस. भंडारे कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 307
4 श्री. धनंजय एम्. राऊत कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 307
5 श्रीमती. एस्. एस्. पटवर्धन उप मुख्य लेखा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 307
6 श्रीमती. जी. जी. वेजरे सहाय्यक लेखा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 307
         
3 विभागाचे नाव लेखा परिक्षा विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. देवेंद्र एस्. आचार्य कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 306
2 श्रीमती. वंदना पी. राऊत लेखा परिक्षा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 306
         
4 विभागाचे नाव अणुजीव लस विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती श्रेयसी एस्. मुळ्ये सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 226
         
5 विभागाचे नाव कंपनी सेक्रेचरी कार्यालय  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. महेंद्र आर्. धुरी लघुलेखक (वरिष्ठ श्रेणी) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 265
         
6 विभागाचे नाव लेखा व परिव्यय विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 कु. हर्षदा राज्याध्यक्ष लेखा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24122715
2 श्री. रविंद्र जी. देसाई कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 -22 - 325
         
7 विभागाचे नाव विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 डॉ. प्रदिप डी. धीवर वैद्यकिय अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 233
         
8 विभागाचे नाव संगणक विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती. यास्मीन झेड. शेख पद्धती विश्लेषक आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 213
2 श्री. प्रदिप पी. भानू वरिष्ठ संगणक प्रक्रियायोजक आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 213
         
9 विभागाचे नाव संगणक विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. गिरिधर जी. सावंत कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 204
2 श्री. एस्. व्ही. शंकरवार महाव्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24164350
         
10 विभागाचे नाव कामगार कल्याण विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. अमित ए. डोंगरे कामगार कल्याण अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24126701
         
11 विभागाचे नाव व्यवस्थापकिय संचालक कार्यालय  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
2 श्रीमती. सीमा व्यास (भाप्रसे) व्यवस्थापकिय संचालिका आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24150628
3 श्री. दयानंद एस्. मोरे कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24150628
         
11 विभागाचे नाव यंत्र परिरक्षण विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. सुजित बालकृष्णन् संयत्र अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24154078
2 श्री. प्रशांत डी. तांबे कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
3 श्री. उमेश व्ही. पवार पाळी अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
4 श्री. सुनिल डी. भुजबळ पाळी अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
5 श्री. महेश बी. जाधव उप अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
6 श्री. प्रफुल्ला एस्. बोरदे उप संयत्र अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
7 श्री. प्रणय के पार्लेवार कनिष्ठ अभियंता आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 332
         
12 विभागाचे नाव पणन विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. एस्. जी. पाल व्यवस्थापक (पणन) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24146419
2 श्री. अशोक आर्. व्यास सहाय्यक विक्री अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 020 - 27422206
3 श्री. प्रितेश जी. पाटील विक्री अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 234
4 श्री. नितीन बी. कांबळे सहाय्यक विक्री अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 234
         
13 विभागाचे नाव सामुग्री व्यवस्थापन विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. डी. पी. रेळेकर व्यवस्थापक (सामुग्री) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24147564
2 श्रीमती. एस्. एन्. पड्याळ कक्ष अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24147564
3 श्री. यू. एस्. राणे सहाय्यक लेखा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 326
         
14 विभागाचे नाव औषध निर्माण विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. जी. पी. सुपे प्रभारी व्यवस्थापक (औषध निर्माण) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 235
2 श्री. सचिन एस्. शेंबेकर सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 235
         
15 विभागाचे नाव मौखिक द्रव विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती. सोनल एम्. सावंत सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 219
2 श्री. प्रमोल एस्. निळे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 219
3 श्री. विकास एम्. धाईंजे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 219
         
16 विभागाचे नाव गुणवत्ता आश्वासन विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. एस्. एस्. कर्णिक व्यवस्थापक (गुणवत्ता आश्वासन) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24162965
2 श्रीमती. विद्या ए सवाखंडे उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
3 श्रीमती. हेमांगी डी. विसावे उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
4 श्री. उमेश पी. साळकर उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
5 श्री. हेमंत जे. पाटील उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
6 श्रीमती. माधवी चव्हाण सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
7 कु. सोनाली पी. बुरकुले सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
8 श्रीमती. प्राची एस्. तारे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 316
         
17 विभागाचे नाव गुण नियंत्रण (जैविक) विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती. शेरॉन एस्. रुबेन बोरकर उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
2 श्रीमती. लीना एस्. मोहिते सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
3 श्रीमती. मनिषा डी. शिंदे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
4 श्री. किशोर पी. विसपुते उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
5 श्री. आशिष व्ही. पोवार उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
6 श्री. गुलाब एस्. किरवले सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
7 श्री. पी. एम्. नागलकर व्यवस्थापक (गुण नियंत्रण) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 341
         
18 विभागाचे नाव गुण नियंत्रण (अजैविक) विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती. जयश्री जे. पगारे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 337
2 श्रीमती. योगिता पी. शेडगे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 337
3 डॉ. सुबोध ए. बोरकर उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 337
4 श्रीमती. जागृती व्ही. मोरे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 337
         
19 विभागाचे नाव भांडार विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. बबन जी. ढेकणे उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 217
2 कु. विजयलक्ष्मी ए. होटकर सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 217
         
20 विभागाचे नाव मौखिक पोलिओ लस विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती. नितल एस्. देसाई सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
2 श्री. गणेश डी. राणे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
3 श्रीमती. रुपाली एस्. सनगरे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
4 श्रीमती. रश्मी ए. शिंपी सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
5 श्री. सुजित जे. वळवी उप व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
6 श्री. नितीन वाय्. बोराडे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
7 श्रीमती. आदिती एम्. साळुंखे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
8 श्री. प्रशांत पी. बाफना सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
9 श्री. सचिन पी. मुसळे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 271
         
21 विभागाचे नाव हाफकिन अजिंठा  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्रीमती नंदा एन्. अवसरे सहाय्यक लेखा अधिकारी आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - 400 012 022 - 24129320 - 259
         
22 विभागाचे नाव हाफकिन अजिंठा, जळगाव  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 श्री. तुषार टी. चौधरी सहाय्यक उत्पादन अधिकारी एमआयडीसी एरिया, मेहरून, अजिंठा रोड, जळगाव 0257 - 2210475
         
23 विभागाचे नाव प्रतिविष व रक्तजल विभाग  
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम/हुद्दा स्थळ/ कार्यालयाचा पत्ता संपर्क क्रं.
1 डॉ. संजय का. बोरसे व्यवस्थापक (प्ररवि) प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 022 - 24129320 - 271
2 श्री. नवनाथ आर्. गर्जे उप व्यवस्थापक (उत्पा.) प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
3 श्री. अविनाश बी. पिंगळे पाळी अभियंता प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
4 डॉ. शिवाजी के. गाडे पशुवैद्यकिय अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
5 डॉ. राजेंद्र एस्. साळे पशुवैद्यकिय अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
6 डॉ. बाबासाहेब पी. कु-हे पशुवैद्यकिय अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
7 श्री. रविकिरण व्ही. भामरे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
8 श्री. इंद्रसेन जी. वायकर सहाय्यक उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
9 श्री. इन्नुस के. शेख सहाय्यक उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
10 श्री. सुमित एच्. खलाटे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
11 श्री. बालासाहेब एस्. पावडे सहाय्यक उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
12 श्री. अश्विन बी. चव्हाण कक्ष अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
13 श्री. प्रशांत डी. टिळेकर उत्पादन अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
14 श्रीमती. वैशाली ए. थोरात सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
15 श्री. मिलिंद वाय. काळोलीकर सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
16 श्री. प्रशांत डी. आंबावडे सहाय्यक व्यवस्थापक (उत्पा.) प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
17 डॉ. प्रदिप वाय. गोंधळेकर वरिष्ठ पशुवैद्यकिय अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206
18 श्री. सचिन जे. गिते कक्ष अधिकारी प्रतिविष व रक्तजल विभाग, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी, पुणे 18 020-2742 2206