हाफकीन संस्था

परिचय

हाफकिन संस्था 1974 साली, 1860 च्या संस्था नोंदणी कायद्यानुसार संशोधन संस्था म्हणुन नोंदणीकृत झाली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाची अनुदानित संस्था आहे.

अधिक

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील

अधिक

संघटनात्मक तक्ता

अधिक