मागे

अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील

अ.क्र. अधिका-यांची नावे पदनाम संस्थेचा पत्ता दुरध्वनी क्र.
1 श्रीमती सीमा व्यास, भाप्रसे संचालिका हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन आणि चाचणी संस्था, आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई - ४०० ०१२. ०२२-२४१५०८२६
2 डॉ. शशिकांत प्रभाकर वैद्य सहाय्यक संचालक 9820613065
3 डॉ. निशिगंधा रामचंद्र नाईक सहाय्यक संचालक 9820236692
4 श्री. दिनेश बाळकृष्ण मळेकर मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 9869407636
5 श्री. श्रीकांत पांडूरंग गजभिये वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9594388551
6 डॉ. श्वेता त्रिलोक कोठारी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9833087567
7 डॉ. शितल उल्हास वसावे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9323883314
8 श्रीमती सुवर्णा निलेश पाचपोर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9820357755
9 डॉ. उषा पदमनाभण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9773322311
10 डॉ. अनुया अनिल रेगे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 9757363830
11 डॉ. संदेशा निलेश पाष्टे वैद्यकीय‍ अधिकारी 9220590315
12 डॉ. शितल उदयकीरण माने वैद्यकीय‍ अधिकारी 9820719662
13 श्रीमती सरीता अजित वाडेकर ग्रंथपाल 9969078056
14 श्री. संदीपन रणजीतकुमार मुखर्जी वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9819064649
15 डॉ. मृणाल घाग-सावंत वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9820729696
16 डॉ. आशिष लवू असरोंडकर वैज्ञानिक‍ अधिकारी 981211747
17 डॉ. वृषाली नंदकिशोर पाटील वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9821377831
18 कु. अमृता अरुण नाईक वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9819916974
19 श्री. सुशांत रामचंद्र कपले वैज्ञानिक‍ अधिकारी 7738632552
20 श्री. पवनकुमार तुळशीराम तोडकर वैज्ञानिक‍ अधिकारी 8983262120
21 श्री. मनोज खंडू पाटील वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9764827896
22 श्रीमती स्वाती उदयकुमार मुंबरकर वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9969162486
23 श्रीमती अमिता सुनिल पाटील वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9619510561
24 श्रीमती तृप्ती अमित सातवेकर वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9004163882
25 श्रीमती विभुती अभिषेक ठाकुर वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9930817365
26 श्री. संतोष भास्कर बागल वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9004770716
27 श्रीमती जयश्री अनिल मोरे वैज्ञानिक‍ अधिकारी 9766165932
28 श्रीमती हेमांगी निलेश खानोलकर सांख्यिक 9987051838
29 श्रीमती विद्या दिलिप संख्ये लेखा अधिकारी 9967920422